Kategoria: Edukacja

Wpis

Initial Coin Offering – czym jest i jak działa w praktyce?

Initial Coin Offering w skrócie ICO jest procesem podobnym do pierwszej oferty publicznej (IPO), za pomocą której przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na swój rozwój, jednocześnie wchodząc na giełdę. ICO odnosi się natomiast do rynku kryptowalut — jest to sposób, w jaki firma lub osoba chcąca stworzyć nową kryptowalutę może zaprezentować ją światu. Po prezentacji ICO...

Wpis

Wskaźnik MACD – najpopularniejszy wskaźnik używany przez traderów

Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence / Divergence) jest wskaźnikiem, który pokazuje zależności pomiędzy dwiema średnimi ruchomymi, względem ceny instrumentu finansowego. Linia MACD może dawać sygnały kupna i sprzedaży. Wskaźnik ten można interpretować na różne sposoby, najczęściej wykorzystuje się m.in. metodę zwrotnic oraz strategię rozbieżności. Formuła MACD Wskaźnik MACD oblicza się za pomocą prostego wzoru: MACD...

Wpis

Prawdopodobieństwo testowe, wartość p — definicja

Wartość P, czyli prawdopodobieństwo testowe (z angielskiego p-value, probability value) jest narzędziem służącym do podstawowej kontroli błędów w badaniach. Pozwala ona określić, czy wyniki badań są istotne statystycznie. Jak wykorzystujemy wartość p? Wartość p ma na celu określenie, czy hipoteza zerowa została potwierdzona, czy też odrzucona. Najpierw należy określić poziom istotności. Najczęściej jest on na...

Wpis

Odchylenie standardowe (standard deviation) – krok po kroku czym jest

Odchylenie standardowe jest miarą statyczną, która mierzy rozproszenie danych względem średniej. Obliczane jest jako pierwiastek kwadratowy wariancji i określa się zmienność pomiędzy każdym punktem danych względem średniej. Im punkty znajdują się dalej od średniej, tym większe występuje odchylenie. W finansach odchylenie standardowe wykorzystuje się m.in. do obliczenia różnych wskaźników. Można je również wykorzystać np. do...

Wpis

Giełda Papierów Wartościowych – czym jest, jakie pełni funkcje i kto jest jej uczestnikiem?

Giełda Papierów wartościowych miejsce, w którym odbywają się działania związane z kupowaniem, sprzedażą oraz emisją akcji spółek publicznych. Transakcje na giełdach odbywają się zgodnie z obowiązującym regulaminem i przepisami prawnymi. Warto zauważyć, że w danym kraju, regionie może istnieć wiele systemów obrotu akcjami. W Polsce mamy do czynienia z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie. Należy...

Wpis

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Zdyskontowane przepływy pieniężne, w skrócie DCF (z ang. discounted cash flow) to metoda wykorzystywana do oceny wartości inwestycji na podstawie jej przyszłych przepływów pieniężnych. W skrócie w analizie DCF próbuje się obliczyć dzisiejszą wartość firmy na podstawie prognoz dotyczących jej przyszłych przepływów pieniężnych.

Wpis

Wskaźnik Sharpe’a

Wskaźnik Sharpe’a jest miarą, która pozwala porównać zwrot inwestycji z ponoszonym ryzykiem. Został on opracowany przez laureata nagrody nobla — Williama F. Sharpe’a. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa jest wartość wskaźnika, tym bardziej atrakcyjny jest zwrot skorygowany o ponoszone ryzyko.

Wpis

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)

Wskaźnik rentowności aktywów, w skrócie ROA (z ang. return on assets) określa rentowność przedsiębiorstwa względem jego aktywów ogółem. Daje on informację o tym, jak efektywne jest zarządzanie firmą, poprzez analizę stosunku wykorzystanych aktywów do generowanych zysków.

Wpis

Wolne przepływy pieniężne (FCFF, FCFE)

Wolne przepływy pieniężne, w skrócie FCF (z ang. Free Cash Flow) reprezentują gotówkę, jaką generuje firma w celu wsparcia operacji i utrzymania aktywów kapitałowych. Wolne przepływy pieniężne są miarą rentowności, która nie obejmuje niegotówkowe koszty rachunku zysków i strat, a obejmuje wydatki na sprzęt i aktywa oraz zmiany kapitału obrotowego. Można je w skrócie opisać...

Wpis

Stopa kapitalizacji (rentowność)

Stopa kapitalizacji (synonim rentowność) jest miarą wykorzystywaną w branży nieruchomości komercyjnych, w celu wykazania stopy zwrotu, która ma być generowana na nieruchomości inwestycyjnej. Jest ona obliczana na podstawie dochodu netto, który ma generować nieruchomość. Stopę kapitalizacji wykorzystuje się do oszacowania zwrotu z inwestycji na rynku nieruchomości.