Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO POZNAJRYNEK.PL

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Portal Internetowy poznajrynek.pl udostępniany jest Użytkownikom przez Finvest Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000758369, NIP: 5252770941, REGON: 381845995, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł., zwaną dalej „Usługodawcą” lub „Finvest Group”.

1.2. Portal Internetowy poznajrynek.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Celem Portalu Internetowego poznajrynek.pl jest prowadzenie działalności informacyjnej i opiniotwórczej, dotyczącej rynku instrumentów finansowych – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rynku FOREX oraz pozostałych rynków CFD. Na Portalu Internetowym poznajrynek.pl prowadzona jest również działalność reklamowa.

1.4. W ramach Portalu Internetowego poznajrynek.pl działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Serwisy i Usługi:

1.4.1. w domenie internetowej poznajrynek.pl i jej subdomenach;
1.4.2. w innych domenach (wraz z ich subdomenami) niż wskazane w pkt a) powyżej
1.4.3. w zewnętrznych serwisach społecznościowych oraz streamingowych (m.in. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo

1.5. Użytkownicy mają możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Portalu Internetowego poznajrynek.pl poprzez stosowne połączenia do stron internetowych osób trzecich. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie świadczące daną usługę lub udostępniające dany serwis, a Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez osoby trzecie określają odpowiednie umowy zawierane przez Użytkownika z osobami trzecimi.

1.6. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu Internetowego poznajrynek.pl. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług lub Serwisów w Portalu poznajrynek.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.7. Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Serwisy i Usługi świadczone w Portalu Internetowym poznajrynek.pl.

1.8. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego poznajrynek.pl, w szczególności z Usług i Serwisów dostępnych w Portalu Internetowego poznajrynek.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie na stronie https://poznajrynek.pl/index.php/regulamin/ a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

2. DEFINICJE

Portal Internetowy poznajrynek.pl – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, prowadzona i zarządzana przez Usługodawcę i dostępna pod adresem www. poznajrynek.pl
Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portal Internetowego poznajrynek.pl oraz Usług dostępnych w Portalu Internetowym poznajrynek.pl;
Serwisy – wyodrębnione w ramach Portalu Internetowego poznajrynek.pl funkcjonalności oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi sub-domenami Portalu Internetowego poznajrynek.pl;
Partner – każdy podmiot współpracujący z Usługodawcą na podstawie stosownej umowy;
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Internetowym poznajrynek.pl, umożliwiające w szczególności: zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Usługodawcę lub Partnerów (w tym z reklamami), korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisów mechanizmów informatycznych (w tym pozostawianie komentarzy).
Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO POZNAJRYNEK.PL

3.1. W ramach Portalu Internetowego poznajrynek.pl Użytkownik może korzystać z udostępnionych w nim Usług.

3.2. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w Portalu Internetowego poznajrynek.pl odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.3. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług w Portalu Internetowym poznajrynek.pl dochodzi w momencie wejścia przez Użytkownika na stosownego adres URL strony/podstrony internetowej Portalu Internetowego poznajrynek.pl w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w Portalu Internetowym poznajrynek.pl dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony/podstrony internetowej Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

3.4. Jeżeli odrębne szczególne regulacje dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej, korzystanie przez Użytkownika z Usługi w Portalu Internetowym poznajrynek.pl jest bezpłatne.

3.5. W Portalu Internetowym poznajrynek.pl prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.

3.6. Usługodawca ma prawo zamieszczania w Portalu Internetowym poznajrynek.pl treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Portalu Internetowego poznajrynek.pl i prezentowanych w nim Materiałów.

3.7. Portal Internetowy poznajrynek.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu treści w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru lub udostępniania treści prezentowanych w Portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Portalu Internetowym poznajrynek.pl.

4. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

4.1. Portal Internetowy poznajrynek.pl oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Portalu Internetowym poznajrynek.pl, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

4.2. Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych w Portalu Internetowym poznajrynek.pl przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje w Portalu Internetowym poznajrynek.pl utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4.3. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Internetowym poznajrynek.pl, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

4.4. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Użytkownicy mogą korzystać z Portalu Internetowym poznajrynek.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest:

4.4.1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet Portalu Internetowym poznajrynek.pl lub jego części lub utworów zamieszczonych w Portalu Internetowym poznajrynek.pl lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa;

4.4.2. pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU POZNAJRYNEK.PL

5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu Internetowego poznajrynek.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta), a w szczególności do:

5.1.1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
5.1.2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
5.1.3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
5.1.4. niezamieszczania treści propagujących używanie niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
5.1.5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;
5.1.6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
5.1.7. nieuprawione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa Portalu Internetowego poznajrynek.pl.
5.1.8. niezamieszczania w Portalu Internetowym poznajrynek.pl żadnych treści mogących stanowić rekomendację, czynność doradztwa inwestycyjnego lub jakąkolwiek inną formę nakłaniania do nabycia, zbycia lub innej operacji mającej za przedmiot instrument finansowy.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

5.3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu Internetowego poznajrynek.pl treści o charakterze bezprawnym.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do zablokowania Użytkowników lub usunięcia treści/komentarzy łamiących regulamin na Portalu Internetowym poznajrynek.pl, jego subdomenach i serwisach pokrewnych (m.in. kanałach społecznościowych).

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:

6.1.1. sposób, w jaki Użytkownik korzysta z Portalu Internetowego poznajrynek.pl i za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
6.1.2. Materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Portalu Internetowym poznajrynek.pl przez Użytkownika;
6.1.3. szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
6.1.4. wykorzystanie informacji z Portalu Internetowym poznajrynek.pl, za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika oraz za ich przydatność dla Użytkownika.
6.1.5. Użytkownik powinien być świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Użytkownika wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód.

6.2. Usługodawca:

6.2.1. dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług i Serwisów odbywało się zgodnie z Regulaminem i spełniało wszystkie wymagania określone w regulaminach poszczególnych Serwisów lub Usług, jednocześnie Usługodawca informuje, iż mogą wystąpić problemy z dostępem do Usług lub Serwisów, w szczególności spowodowane parametrami sprzętu, oprogramowania czy sieci niezgodnymi z wymaganiami wskazanymi w poszczególnych regulaminach Usług lub Serwisów;
6.2.2. informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi dostęp do Usług, Serwisów bądź wpływać na ich jakość;
6.2.3. zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Użytkownikom dostępu do części lub całości prezentowanych w Portalu Internetowym poznajrynek.pl treści (Materiałów), w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Portalu Internetowym poznajrynek.pl, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z danego Serwisu;
6.2.4. w najszerszym możliwym stopniu dopuszczonym przez obowiązujące prawo nie odpowiada ani nie weryfikuje treści reklam zamieszczanych przez Partnerów w szczególności co do zgodności z prawdą, rzetelności i uczciwości tych reklam;
6.2.5. ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Usługodawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i Serwisów.

7. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU POZNAJRYNEK.PL

7.1. Pełne wyświetlanie treści na Portalu Internetowym poznajrynek.pl wymaga włączenia obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
7.2. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu – w szczególności przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączona obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 11; Firefox 35.0.1; Safari 8.0.3; Google Chrome 40.0.2214; Opera 27.0.1689). Zamieszczanie komentarzy wymaga posiadania aktywnego konta na portalu Facebook.
7.3. Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

8. PLIKI COOKIES

8.1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Internetowego poznajrynek.pl na komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Internetowym poznajrynek.pl. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

8.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

9. DANE OSOBOWE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostały w odrębnej Polityce Prywatności.

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego poznajrynek.pl przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

10.2. Reklamacje oraz należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub listownie na adres: Finvest Group Sp. z o.o., ul. Bieniewicka 26 (2 piętro), 01-632 Warszawa.

10.3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji.

10.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia 14 dniowego terminu podanego powyżej – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

11. CHARAKTER PUBLIKOWANYCH TREŚCI

11.1. Treści publikowane w Portalu Internetowym poznajrynek.pl mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów.

11.2. Portal Internetowy poznajrynek.pl ani w całości ani w części nie stanowi “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ww. ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

11.3. Portal Internetowy poznajrynek.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

12.2. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.