Polityka prywatności

OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Finvest Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych i przetwarza je zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

Postanowienia niniejszej Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych znajdują zastosowanie, o ile szczegółowe polityki ochrony danych osobowych, dotyczących konkretnych Usług, nie stanowią inaczej.

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE

Finvest Group Sp. z o.o., ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, [email protected]

 

CELE PRZETWARZANIA DO KTÓRYCH MAJĄ POSŁUŻYĆ DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania przez Finvest Group Sp. z o.o. danych osobowych przy okazji prowadzenia Portalu Internetowego poznajrynek.pl. i publikowana jest w szczególności w ramach wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wyrazy pisane wielką literą mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

Cele przetwarzania przez Finvest Group Sp. z o.o. danych osobowych to:

1) weryfikacja prawidłowości świadczenia Usług przez Finvest Group Sp. z o.o., dochodzenie roszczeń względem osób, względem których Finvest Group Sp. z o.o. świadczy Usługi oraz obrona przed roszczeniami osób trzecich; komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością Finvest Group Sp. z o.o. – w tym w ramach Usługi świadczonej przez Finvest Group Sp. z o.o., tj. w szczególności odpowiadanie na zapytania, uwagi i wpisy zamieszczane na prowadzonym przez Finvest Group Sp. z o.o. Portalu Internetowym poznajrynek.pl, Podstawą prawną przetwarzanie jest:

  • 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tj. prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora;

2) umożliwienie zamieszczania komentarzy, wpisów i innych wypowiedzi przez osoby względem których  Finvest Group Sp. z o.o. świadczy Usługi, w szczególności w ramach Serwisu typu forum internetowe, blog lub vlog) – przy czym Finvest Group Sp. z o.o. zachęca do stosowania pseudonimów (nicków) w przypadku zamieszczania przez osoby, których dane dotyczą, jakichkolwiek treści na takiej stronie. Podstawą prawną przetwarzanie jest:

  • 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kategorie przetwarzanych przez Finvest Group Sp. z o.o. danych osobowych to imię, nazwisko, adres e-miał, pseudonim (nick), treść wiadomości wystosowanej przez osobę, której dane dotyczą do Finvest Group Sp. z o.o., treści zamieszczane przez osobę, której dane dotyczą na prowadzonej przez Finvest Group Sp. z o.o.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:

  • podmioty świadczące obsługę prawną Administratora danych;
  • firmy informatyczne serwisujące System informatyczny Administratora danych;
  • inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

OKRES PRZETWARZANIA

Finvest Group Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe będą przetwarzane do czasu, gdy przetwarzanie nie będzie konieczne w celu realizacji tych celów, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia roszczeń, których dane te mogą dotyczyć; jednakże odnośnie danych w postaci: zapytań, uwag i wpisów zamieszczanych na prowadzonym przez Finvest Group Sp. z o.o. Portalu Internetowym poznajrynek.pl, w szczególności na stronie typu forum internetowe, blog lub vlog oraz pseudonimów (nicków) osób, które je zamieszczają Finvest Group Sp. z o.o. nie przewiduje ograniczenia czasu ich przechowywania, jako że może to być niezgodne z wolą osób, które zamieszczają takie treści. 

WSKAZANIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU REALIZOWANEGO PRZEZ ADMINISTRATORA

Finvest Group Sp. z o.o.  informuje, że przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych a prawnie uzasadnionym interesem jest:

– umożliwienie weryfikacji prawidłowości świadczenia usług przez Finvest Group Sp. z o.o., dochodzenie roszczeń względem osób, względem których Finvest Group Sp. z o.o. świadczy usługi oraz obrona przed roszczeniami osób trzecich; jako że Finvest Group Sp. z o.o.; zapewnienie możliwości komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością Finvest Group Sp. z o.o.

PRAWO DO ŻĄDANIA DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Finvest Group Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ich sprostowania (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • usunięcia (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • ograniczenia przetwarzania (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Finvest Group Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne – niemniej jednak może być konieczne do wykonania działań, o które wnosi osoba, której dane dotyczą (np. odpowiedź na zapytanie, uwagę, reklamację). Przekazanie danych w postaci treści wpisów, komentarzy i innych wypowiedzi jest całkowicie dobrowolne – wiąże się jednak nierozerwalnie z przekazaniem i koniecznością przetwarzania tych danych. Wpisy, komentarze i inne wypowiedzi mogą być zamieszczane na Portalu Internetowym poznajrynek.pl przy pomocy konta portalu Facebook tym samym dla osób trzecich (w tym dla Finvest Group Sp. z o.o.) jest być widoczny login stosowany przez Użytkownika na tym portalu. Login taki może stanowić dane osobowe – Finvest Group Sp. z o.o. zachęca do stosowania pseudonimów (nicków) niezawierających imienia i nazwiska.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Finvest Group Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na:

– art. 6 ust. 1 lit. e) ogólne rozporządzenie o ochronie danych  tj. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub

– art. 6 ust. 1 lit. f) ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Finvest Group Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Finvest Group Sp. z o.o. nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Finvest Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000758369, NIP: 5252770941, REGON: 381845995, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł.