niedziela, 18 kwietnia, 2021

Edukacja

Czym jest podatek VAT? Sposób działania, wady i zalety

Podatek VAT to podatek od wartości dodanej (skrót z ang. Value Added Tax), jest on pobierany na każdym etapie obrotu towarem (lub usługami), jednocześnie jest skonstruowany w ten sposób, że nie nakłada się na siebie. Możliwe jest odliczenie podatku,...

Odwrócona krzywa rentowności – prognostyk nadchodzącej recesji

Odwrócona krzywa rentowności występuje wtedy, gdy krótkoterminowe stopy procentowe przewyższają długoterminowe. Ma to miejsce gdy inwestorzy oczekują spadku stóp procentowych lub gdy płynność na rynku międzybankowym maleje. Odwrócona krzywa jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, dlatego gdy się pojawia, to zwykle...

NAFTA — Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, NAFTA (z ang. North American Free Trade Agreement) jest to umowa zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą oraz Meksykiem tworząc pomiędzy nimi strefę wolnego handlu. Porozumienie to znosi większość ceł w handlu pomiędzy tymi państwami, jednocześnie...

Czym są kryptowaluty i gdzie się je wykorzystuje?

Kryptowaluta jest to rodzaj waluty wirtualnej. Do jej zabezpieczenia wykorzystywana jest kryptografia, dzięki czemu niemal niemożliwe jest jej podrabianie. Dodatkowo często wykorzystują technologię blockchain, która zwiększa bezpieczeństwo i wiarygodność transakcji. Ponadto kryptowaluty zwykle nie są emitowane przez żaden organ...

Czym jest kredyt hipoteczny? Charakterystyka, zmienna a stała stopa procentowa

Kredyt hipoteczny jest to rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Można go wziąć tylko na określony cel np. kupno domu lub mieszkania, budowę domu, czy też kupno lokalu firmowego. Z kredytów hipotecznych mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby...

Czym jest krańcowa skłonność do konsumpcji? Sposób obliczania (wzór)

Krańcowa skłonność do konsumpcji w skrócie MPC (z ang. marginal propensity to consume) to wskaźnik, który opisuje jaką część przyrostu dochodu gospodarstwo domowe przeznaczy na zwiększenie konsumpcji. Do obliczenia można wykorzystać wzór:   MPC=ΔC/ΔY   Gdzie: ΔC — zmiana konsumpcji ΔY — zmiana dochodu Przykładowo, jeśli przy...

Co to jest kapitalizm? Główne cechy systemu, krótka historia, krytycy

Kapitalizm to ustrój gospodarczy, który opiera się na prywatnej własności, swobodnym obrocie dobrami i wolnej konkurencji. Nazywany jest również gospodarką wolnorynkową. Procesy gospodarcze regulowane są przede wszystkim przez popyt oraz podaż. Główne cechy systemu kapitalistycznego Systemy kapitalistyczne mają kilka cech charakterystycznych: ...

Weryfikacja hipotez statystycznych – hipoteza zerowa

Hipoteza zerowa to rodzaj hipotezy, w której zakłada się, że nie ma różnicy pomiędzy badanymi parametrami lub rozkładami. Z hipotezą zerową łączy się pojęcie hipotezy alternatywnej, która twierdzi, że różnica występuje. Na etapie analiz statystycznych dąży się do obalenia...

Globalizacja – wady, zalety, szanse i zagrożenia

Globalizacja to proces coraz większej integracji oraz współzależności państw, ich gospodarek, a także kultur oraz społeczeństw. Rośnie znaczenie interakcji pomiędzy poszczególnymi państwami, tworzony jest porządek ponadnarodowy poprzez różnego rodzaju sojusze gospodarcze, militarne oraz organizacje międzynarodowe. Jej historia sięga okresu...

Generacja X (pokolenie PRL)

Generacja X to pokolenie ludzi, którzy urodzili się w drugiej połowie XX wieku. Jednocześnie dokładne ramy nie są jednolite. Stosowane przedziały mieszczą się w latach 1960-1985. Pokolenie to wchodziło na rynek pracy w latach 90. oraz na początku XXI...

Najnowsze artykuły

Indeks Dax kontynuuje wzrosty. CMM na 07.04.2021

Podobnie jak końcówka okresu poprzedzającego długi weekend tak otwarcie rynku tuż po nim przyniosło nam demonstrację siły byka na...