piątek, 1 lipca, 2022

Edukacja

Teoria konfliktu Karola Marksa

Teoria konfliktu Karola Marka twierdzi, że społeczeństwo znajduje się w stanie permanentnego konfliktu, którego powodem są ograniczone zasoby. Podstawą tego założenia jest to, że jednostki oraz grupy w społeczeństwie dążą do maksymalizowania własnych korzyści. Osoby mające środki (władzę, bogactwo)...

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych to dokument, który podsumowuje przepływ środków pieniężnych w danej firmie. Uwzględnia on zarówno ich źródła, jak i sposób wykorzystania. Sprawozdanie pokazuje zmiany zaszłe w aktywach i pasywach. Pozwala na ocenę stopnia płynności finansowej. Jest to element...

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Co to jest i jakie są jej standardy?

Społeczna odpowiedzialność biznesu, w skrócie CSR (z ang. Corporate social responsibility) to postawa przedsiębiorstw, które nie skupiają się tylko na zysku, ale również dążą do pozytywnego wpływu na społeczeństwo oraz środowisko. Jest to koncepcja szeroka. Różne branże, a nawet poszczególne...

Rynek OTC – pozagiełdowy rynek regulowany i nieregulowany

Rynek OTC (z ang. over the counter) to rynek, na którym występuje obrót pozagiełdowy, czyli transakcje są zawierane bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku (jednocześnie mogą one się odbywać poprzez brokera). Wyróżniamy dwa rodzaje rynku OTC — regulowany oraz nieregulowany. Pozagiełdowy rynek...

Kontrakty terminowe (Futures). Jak działa ten rynek?

Rynek Futures to rynek, na którym są zawierane transakcje na kontraktach terminowych (futures). To rodzaj instrumentów pochodnych (ich cena zależy od notowań instrumentów bazowych). Jest to transakcja, w której jedna strona zobowiązuje się kupić lub sprzedać określoną ilość instrumentu...

Czym są punkty bazowe i do czego są wykorzystywane?

Punkt bazowy to miara stóp procentowych, jest także wykorzystywany do oznaczania procentowych zmian w innych instrumentach finansowych. Jeden punkt bazowy to jedna setna procenta, czyli 0,01%. Wykorzystanie punktów bazowych ułatwia komunikację. Weźmy jako przykład sytuację, w której stopy procentowe wynoszą...

Czym jest podatek VAT? Sposób działania, wady i zalety

Podatek VAT to podatek od wartości dodanej (skrót z ang. Value Added Tax), jest on pobierany na każdym etapie obrotu towarem (lub usługami), jednocześnie jest skonstruowany w ten sposób, że nie nakłada się na siebie. Możliwe jest odliczenie podatku,...

Odwrócona krzywa rentowności – prognostyk nadchodzącej recesji

Odwrócona krzywa rentowności występuje wtedy, gdy krótkoterminowe stopy procentowe przewyższają długoterminowe. Ma to miejsce gdy inwestorzy oczekują spadku stóp procentowych lub gdy płynność na rynku międzybankowym maleje. Odwrócona krzywa jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, dlatego gdy się pojawia, to zwykle...

NAFTA — Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu

Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, NAFTA (z ang. North American Free Trade Agreement) jest to umowa zawarta pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą oraz Meksykiem tworząc pomiędzy nimi strefę wolnego handlu. Porozumienie to znosi większość ceł w handlu pomiędzy tymi państwami, jednocześnie...

Czym są kryptowaluty i gdzie się je wykorzystuje?

Kryptowaluta jest to rodzaj waluty wirtualnej. Do jej zabezpieczenia wykorzystywana jest kryptografia, dzięki czemu niemal niemożliwe jest jej podrabianie. Dodatkowo często wykorzystują technologię blockchain, która zwiększa bezpieczeństwo i wiarygodność transakcji. Ponadto kryptowaluty zwykle nie są emitowane przez żaden organ...

Najnowsze artykuły

Medium well, stopień przedświątecznego wysmażenia niedźwiedzi.

Święta za rogiem, zanim większość z nas odda się ich magii, wypada trochę postudiować. Co wydarzyło się na indeksach, dlaczego...