środa, 18 maja, 2022

Edukacja

Czym jest kredyt hipoteczny? Charakterystyka, zmienna a stała stopa procentowa

Kredyt hipoteczny jest to rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Można go wziąć tylko na określony cel np. kupno domu lub mieszkania, budowę domu, czy też kupno lokalu firmowego. Z kredytów hipotecznych mogą korzystać zarówno firmy, jak i osoby...

Czym jest krańcowa skłonność do konsumpcji? Sposób obliczania (wzór)

Krańcowa skłonność do konsumpcji w skrócie MPC (z ang. marginal propensity to consume) to wskaźnik, który opisuje jaką część przyrostu dochodu gospodarstwo domowe przeznaczy na zwiększenie konsumpcji. Do obliczenia można wykorzystać wzór:   MPC=ΔC/ΔY   Gdzie: ΔC — zmiana konsumpcji ΔY — zmiana dochodu Przykładowo, jeśli przy...

Co to jest kapitalizm? Główne cechy systemu, krótka historia, krytycy

Kapitalizm to ustrój gospodarczy, który opiera się na prywatnej własności, swobodnym obrocie dobrami i wolnej konkurencji. Nazywany jest również gospodarką wolnorynkową. Procesy gospodarcze regulowane są przede wszystkim przez popyt oraz podaż. Główne cechy systemu kapitalistycznego Systemy kapitalistyczne mają kilka cech charakterystycznych: ...

Weryfikacja hipotez statystycznych – hipoteza zerowa

Hipoteza zerowa to rodzaj hipotezy, w której zakłada się, że nie ma różnicy pomiędzy badanymi parametrami lub rozkładami. Z hipotezą zerową łączy się pojęcie hipotezy alternatywnej, która twierdzi, że różnica występuje. Na etapie analiz statystycznych dąży się do obalenia...

Globalizacja – wady, zalety, szanse i zagrożenia

Globalizacja to proces coraz większej integracji oraz współzależności państw, ich gospodarek, a także kultur oraz społeczeństw. Rośnie znaczenie interakcji pomiędzy poszczególnymi państwami, tworzony jest porządek ponadnarodowy poprzez różnego rodzaju sojusze gospodarcze, militarne oraz organizacje międzynarodowe. Jej historia sięga okresu...

Generacja X (pokolenie PRL)

Generacja X to pokolenie ludzi, którzy urodzili się w drugiej połowie XX wieku. Jednocześnie dokładne ramy nie są jednolite. Stosowane przedziały mieszczą się w latach 1960-1985. Pokolenie to wchodziło na rynek pracy w latach 90. oraz na początku XXI...

Czym jest fundusz typu private equity? Jaka jest jego charakterystyka?

Fundusz typu Private equity jest to rodzaj funduszu, w którym środki inwestowane są w kapitał, który nie jest notowany na giełdzie. Często przedmiotem inwestycji są spółki prywatne lub wykupowane są spółki publiczne. Ponadto fundusze typu private equity często biorą...

EBITDA – narzędzie do oceny zyskowności spółki

EBITDA określa zysk przed odsetkami, podatkami amortyzacją (z ang. earning before interest, taxes and amortization). Jest to alternatywny wskaźnik do dochodu netto. Pozwala on obliczyć zysk przed wpływem odliczeń księgowych i finansowych. EBITDA jest więc miarą rentowności. W jego...

Obliczanie zyskowności obligacji czyli czym jest dochód w terminie do wykupu (YTM)?

Dochód w terminie do wykupu, w skrócie YTM (z ang. Yield to maturity) to termin określający oczekiwany zwrot z obligacji, gdy zostanie ona przetrzymana do terminu wykupu. Jest on wyrażony jako stopa roczna bez względu na termin wykupu. Wskaźnik ten...

Czym są instrumenty pochodne (derywaty)? Rodzaje, ograniczenia, sposoby wykorzystania

Derywaty czyli instrumenty pochodne to rodzaj instrumentów finansowych, których wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego np. akcji, obligacji, walut, surowców. W dzisiejszej gospodarcze instrumenty pochodne są powszechne. Mogą być one wykorzystywane zarówno do zabezpieczania przed ryzykiem, jak i do...

Najnowsze artykuły

Medium well, stopień przedświątecznego wysmażenia niedźwiedzi.

Święta za rogiem, zanim większość z nas odda się ich magii, wypada trochę postudiować. Co wydarzyło się na indeksach, dlaczego...