sobota, 1 października, 2022

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Na czym polega Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki giełdowej?

Polecane

Jak zarobić na dziełach sztuki? – Kama Zboralska, autorka książki „Kierunek Sztuka”

Kama Zboralska, znana propagatorka sztuki, wydała książkę "Kierunek sztuka". Lektura pozwoli dowiedzieć się, którzy polscy młodzi artyści cieszą się...

Jakie błędy popełniłem podczas pojedynku z Rafałem Zaorskim?

Patotrading. Inaczej tego co się działo w okresie od października do grudnia, tego bym nie ujął. Drawdown na poziomie...

Imbalance czyli poziom nierównowagi rynkowej

Spoglądając na footprint, możemy się spotkać z dwoma sytuacjami. Wolumen przehandlowany na danym poziomie po BID i ASK może...
Jakub Bandura
Jakub Bandura
Redaktor portalu PoznajRynek.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.

Osoba nabywająca akcje spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, nabywa nie tylko możliwość obracania tymi papierami wartościowymi i zyskiwania na wzroście kursów akcji. Nabywa ona również szereg uprawnień związanych z posiadaniem akcji zwanych prawami korporacyjnymi. Najważniejszymi prawami korporacyjnymi są prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i głosowania na nim.

Co dokładnie kryje się pod tym określeniem? Kto w praktyce może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i jak należy się na nie zarejestrować? Czy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wpływają na kurs akcji danej spółki? Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaną zaprezentowane poniżej:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – co to? Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy to naczelny organ spółki akcyjnej, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia i działalności spółki. Jest on organem koniecznym do powstania danej spółki. W sensie ekonomicznym jest on nawet organem właścicielskim. Członkowie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy decydują w sposób pośredni lub bezpośredni o składzie osobowym pozostałych organów oraz o wykorzystaniu zysków spółki.

Jak sama nazwa wskazuje, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zgromadzeniem akcjonariuszy, będących w gruncie rzeczy właścicielami spółki. Nie działa ono przez cały rok, jak choćby zarząd spółki, lecz jest zwoływane w określonych celach.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są określane przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przez statut spółki. Zalicza się do nich:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzanego przez spółkę sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności spółki
 • Udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków przez członków zasiadających w organach spółki
 • Wydawanie postanowień odnoszących się do roszczeń o naprawienie szkody powstałej podczas zawiązywania spółki lub sprawowania nadzoru albo zarządu
 • Rozstrzyganie o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części
 • Decydowanie o ustanowieniu na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego
 • Decydowanie o nabyciu lub zbyciu użytkowania wieczystego, nieruchomości lub udziału w nieruchomości (chyba, że statut spółki stanowi inaczej)
 • Emitowanie obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa
 • Nabywanie własnych akcji
 • Decydowanie o podziale wypracowanego przez spółkę zysku lub o pokryciu osiągniętej straty z kapitału rezerwowego lub zapasowego.

Ponadto uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest konieczna w przypadku zawarcia umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza spółki, zawartej przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki.

Kiedy zwoływane jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Nie wszyscy udziałowcy wiedzą, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

Zwyczajne WZA Akcjonariusze

To pierwsze zazwyczaj odbywa się po upływie sześciu miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego (okresu trwającego pełne dwanaście miesięcy) i jest podsumowaniem działalności spółki. Zwołuje się je przez ogłoszenie dokonane co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W ogłoszeniu tym znajduje się data, godzina i miejsce tego zgromadzenia, jak również szczegółowy porządek obrad.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być również zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych przynajmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania. Wysłanie zawiadomienia pocztą elektroniczną jest również możliwe jeśli istnieje na to pisemna zgodą akcjonariusza.

Nadzwyczajne WZA

Natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w przypadkach określonych przez kodeks spółek handlowych i statut spółki oraz gdy organy spółki lub osoby, które zostały uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy uznają, że istnieje potrzeba zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Może być zwołane w każdym czasie i w każdej sprawie, w zależności od bieżących potrzeb spółki. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać jego zwołania oraz umieszczać określone sprawy w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Takie żądanie musi być złożone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Kto zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jak i nadzwyczajne, zwykle zwołuje zarząd danej jednostki. Rada nadzorcza jest również organem kompetentnym w tej kwestii. Statut określa dokładnie, kiedy powinno być ono zorganizowane, po ogłoszeniu go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Data nieprzekraczalna to trzy tygodnie lub dwa od dnia wysłania zaproszenia w przypadku akcji imiennych.

Statut może określać, że oprócz zarządu i rady inne osoby będą uprawnione do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Grupa akcjonariuszy lub jeden z nich, posiadający co najmniej połowę kapitału zakładowego albo minimum połowę ogółu głosów w danej jednostce, również jest władny zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Kto może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy?

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą brać udział: Głosowanie na WZA

 • Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • Uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostały złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie zostały odebrane przed jego ukończeniem
 • Członkowie zarządu i rady nadzorczej.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

Jak wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy?

Zasady rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy giełdowej spółki są proste. Akcjonariusz, aby uzyskać prawo do uczestnictwa powinien złożyć w spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Świadectwo depozytowe powinno zawierać:

 • Firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawcy świadectwa oraz numer świadectwa
 • Liczbę papierów wartościowych
 • Rodzaj i kod papieru wartościowego
 • Firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta
 • Wartość nominalną papieru wartościowego
 • Imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych
 • Informację o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach
 • Datę i miejsce wystawienia świadectwa
 • Cel wystawienia świadectwa
 • Termin ważności świadectwa
 • Podpis osoby upoważnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego.

Akcjonariusz chcąc uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinien pamiętać także o zabraniu na nie własnego ważnego dokumentu tożsamości.

Jak wygląda Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy omawiane są sprawy związane z podziałem zysku, pokryciem strat, rozpatrywane jest sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, jak również udziela się na nim członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Akcjonariusz proponuje uchwałę na WZA

Gdy uczestnicy nie są zadowoleni z pracy zarządu, nie udzielają absolutorium. Nie w każdej firmie istnieje taki wymóg. Jest to akt, który zatwierdza prawidłowość działalności organu wykonawczego. Nieudzielenie go oznacza jedynie ostrzeżenie dla organu zarządzającego. Czasem jednak zarząd może zostać odwoływany po przeprowadzeniu głosowania. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy są głosowane uchwały (można to przeprowadzić w trybie jawnym lub tajnym).

Przewodniczący WZA

Obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prowadzi jego przewodniczący wybrany na początku posiedzenia tego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa. Osobą tą nie musi być akcjonariusz. Przewodniczący akceptuje listę obecności niezwłocznie po jego wyborze. Lista ta nie tylko zawiera spis uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ale wymienia również liczbę akcji przedstawianych przez każdego uczestnika i służącym im głosów.

Spotkanie tego typu ma ustalone wcześniej punkty porządku obrad. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. Można zarządzać przerwy w obradach, ale potrzebna jest do tego większość ⅔ głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać jednak dłużej niż 30 dni. Przewodniczący ustanawia reżim organizacyjny Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i czuwa nad jego przestrzeganiem.

Głosowania dotyczące uchwał

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może odbywać się w siedzibie spółki, ale także zdalnie, w specjalnej aplikacji. Uczestnicy głosują nad danym projektem uchwał. Na każdą jest przewidziany określony czas. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Niezależnie od liczby posiadanych przez siebie akcji, można próbować w ten sposób przekonać innych do swoich racji, w sprawach będących w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Suma oddanych głosów powinna zgadzać się z liczbą obecnych członków. Następnie przewodniczący podaje wyniki. Należy sprawdzić, czy wymagana większość do przyjęcia i zatwierdzenia uchwały została osiągnięta. Zostaje ona wówczas przyjęta, po czym wchodzi w życie.

Większość bezwzględna i kwalifikowana

Co do zasady uchwały zapadają bezwzględną większością. Większość kwalifikowana jest wymagana w następujących przypadkach:

 • Emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiana statutu, umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego, zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązanie spółki – 75% głosów
 • Zmiana statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom – wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy
 • Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki i większość ⅔ głosów.

Po omówieniu wszystkich kwestii obrady zostają zamknięte.

Czy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wpływa na cenę akcji spółki giełdowej?

Wpływ Zwyczajnego WZA Dywidenda

Zdecydowanie tak. Po pierwsze, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbywa się podsumowanie działalności spółki w ubiegłym roku obrotowym. Inwestorzy więc mają wtedy okazję poznać sprawozdanie finansowe spółki za cały ubiegły rok obrotowy i często na podstawie tych danych podejmują decyzję o zakupie większej ilości akcji tej spółki lub wprost przeciwnie – ich sprzedaży.

Ponadto, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podejmuje się również decyzję o podziale wypracowanego przez spółkę zysku lub o pokryciu osiągniętej straty. Oznacza to, że inwestorzy dowiadują się wtedy, jaka dywidenda zostanie przez spółkę wypłacona (o ile osiągnęła ona w danym roku zysk), co także znacząco wpływa na kurs jej akcji.

Wpływ Nadzwyczajnego WZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy także potrafi mieć znaczący wpływ na kurs akcji spółki giełdowej. Świetnym przykładem takiej sytuacji są Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółek Grupa Lotos i PKN Orlen z 20 i 21 lipca bieżącego roku.

Na tych spotkaniach akcjonariuszy głosowali za połączeniem spółki PKN Orlen z Grupą Lotos poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Lotosu na PKN Orlen w zamian za akcje, które PKN Orlen wyda akcjonariuszom Lotosu zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia. Akcjonariusze obu spółek niemal jednogłośnie zagłosowali wtedy za połączeniem, co wyraźnie i pozytywnie wpłynęło na kursy ich akcji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Metale szlachetne cały czas nisko. Złoto zejdzie poniżej 1600 USD?

Ceny metali szlachetnych w dalszym ciągu znajdują na tegorocznych minimach. Rynki głównych kruszców oscylują tym samym na zakresach z...

Podobne artykuły