Kapitał własny to suma środków gospodarczych, która została wniesiona do spółki przez udziałowców, wspólników, akcjonariuszy (fundusze powierzone) oraz środków, które zostały wytworzone przez przedsiębiorstwo podczas prowadzenia działalności (fundusze samofinansowania).

Informacja o kapitale własnym znajduje się w bilansie firmy — to jeden z najczęściej wykorzystywanych wskaźników do oceny kondycji firmy.

Formuła obliczania kapitału własnego

Kapitał własny można obliczyć z prostego wzoru:

Kapitał własny = Aktywa ogółem — Zobowiązania ogółem

Wartość kapitału własnego znajdziesz również w bilansie firmy. Do kapitału własnego w przedsiębiorstwach możemy zaliczyć przede wszystkim:

  • kapitał podstawowy,
  • kapitał zapasowy,
  • kapitał rezerwowy,
  • kapitał z aktualizacji wyceny,
  • niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z roku obrotowego i lat ubiegłych,
  • zysk (strata) netto za bieżący rok obrotowy.

Poszczególne składowe mogą się różnić w zależności od rodzaju przedsiębiorstw.

Co mówi kapitał własny?

Informacje o kapitale własnym można wykorzystać do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Przede wszystkim wartość ta jest wykorzystywana do obliczenia różnych innych wskaźników takich jak zwrot z kapitału własnego (ROE).

Ponadto sam kapitał można wykorzystać do oceny spółki. Może on przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Dodatni kapitał oznacza, że spółka ma wystarczającą liczbę aktywów, żeby pokryć wszystkie zobowiązania. Natomiast jeżeli wartość jest ujemna, to wartość zobowiązań przekracza wartość aktyw. Jeżeli ten stan rzeczy utrzyma się dłużej, to może to wpłynąć na wypłacalność spółki.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o