Fundusz inwestycyjny to forma inwestowania wspólnego na którą składa się pula pieniędzy pochodzących od różnych inwestorów. Fundusz jest zarządzany przez profesjonalnych menadżerów, którzy lokują aktywa w celu uzyskania zysków kapitałowych dla inwestorów. Portfel jest budowany w sposób zgodny z celami inwestycyjnymi danego funduszu.

Fundusze inwestycyjne pozwalają małym, indywidualnym inwestorom zdobyć dostęp do profesjonalnie zarządzanych portfeli inwestycyjnych.

Podstawy działania funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne gromadzą pieniądze od inwestorów i wykorzystują je w celu uzyskania zysków. Osoby, które inwestują w fundusz, kupują „miejsce” w portfelu inwestycyjnym funduszu — ich pieniądze będą odwzorowywały zyski lub straty funduszu. Portfelem zarządzają profesjonalni menedżerowie, natomiast osoby, które ulokowały swój kapitał w danym funduszu, nie zarządzają nim w sposób aktywny. Osoby zarządzające funduszem często są wspierane przez analityków, którzy pomagają podejmować lepsze decyzje inwestycyjne.

Fundusze inwestycyjne zwykle inwestują w wiele różnych spółek. Posiadają dzięki temu różne papiery wartościowe, a dany portfel jest zdywersyfikowany.

W ramach inwestowania w fundusze inwestycyjne można zyskiwać na trzy sposoby:

 1. Dochód z dywidend ze spółek znajdujących się w portfelu. Dochód ten inwestorzy mogą wypłacić lub jest on reinwestowany (wykorzystując tym samym procent składany).
 2. Wzrost wartości spółek w portfelu — rośnie wartość kapitału inwestora.
 3. Wzrost wartości udziałów w funduszu, które można sprzedać z zyskiem.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Istnieje wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych. Możemy podzielić je ze względu na różne kryteria:

 • kryterium obszaru inwestycji
 • kryterium celu inwestycyjnego
 • kryterium formy uczestnictwa
 • kryterium metody ustalania zysku z funduszu
 • kryterium opłaty wstępnej
 • kryterium wynagradzania za zarządzanie funduszem
 • kryterium dystrybucji zysków i dochodów

Przyjrzyjmy się kluczowym rodzajom funduszy inwestycyjnych.

Fundusze akcyjne

Jest to największa grupa funduszy inwestycyjnych. Ich portfele są skupione na akcjach różnych firm. Fundusze tego typu mogą być organizowane w różny sposób: inwestować w firmy z konkretnej branży, konkretnej wielkości albo postawić na dużą dywersyfikację. Różne są oczywiście cele funduszy — znajdziesz zarówno fundusze nastawione na agresywny wzrost, jak i fundusze nastawione na dochód.

Możemy wyróżnić tu dwa główne podejścia:

 • Fundusze nastawione na zyski z dywidend — opierają się na inwestycji w firmy, które charakteryzują się niską ceną do zysku (P/E) i wysokimi dochodami z dywidend. Inwestując w takie spółki, liczą się przede wszystkim dywidendy, a nie wzrost wartość portfela.
 • Fundusze nastawione na wzrost — szuka się tu firm o wysokim wskaźniku P/E, które notują silne wzrosty i od których oczekuje się takich wzrostów w przyszłości. Tego typu firmy czasem nie wypłacają dywidend, zyski generuje się tu poprzez wzrost cen akcji.

Drugim aspektem, który pozwala ocenić portfel funduszu, jest wielkość spółek, którą można ocenić m.in. poprzez wskaźnik kapitalizacji rynkowej. Inwestycja w firmy o małej kapitalizacji jest uważana za bardziej ryzykowną, jednocześnie jej potencjał wzrostowy jest znacznie większy. Natomiast inwestycja w firmy o dużej kapitalizacji jest bardziej stabilna, jednocześnie zyski zwykle są mniejsze.

Fundusze o stałym dochodzie

Są to tak zwane „fundusze bezpieczne”, które inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie takie jak obligacje skarbowe. Są one świetnym rozwiązaniem dla osób, które są zainteresowane bezpiecznym inwestowaniem. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że inwestycja w fundusze o stałym dochodzie również wiąże się z ryzykiem. Prawie każdy fundusz podlega ryzyku stopy procentowej — jeśli stopy wzrosną, to wartość funduszu spadnie.

Tego typu fundusze często są również aktywnie zarządzane — zarządzający funduszem szukają obligacji, które są niedowartościowane, żeby następnie sprzedać je z zyskiem. Duże znaczenie ma również to, w jakich papierach wartościowych specjalizuje się fundusz. Przykładowo fundusz szukający obligacji śmieciowych jest bardziej ryzykowny niż fundusz inwestujący w obligacje rządowe.

Fundusze indeksowe

Fundusze indeksowe w ostatnich latach zyskują popularność. Ich strategia inwestycyjna polega na kupowaniu akcji, które odpowiadają indeksowi rynkowemu takiemu jak np. S&P 500, DJIA, Wig20. Opierają się one na przekonaniu, że rynek w perspektywie długoterminowej rośnie.

Zaletą wykorzystania tej strategii jest to, że wymaga mniej badań analityków i doradców, co przekłada się na koszty obsługi funduszu. Dzięki temu większa część zysków może być przekazana inwestorom.

Fundusze rynku pieniężnego

Ich inwestycje skupiają się na inwestycji w bezpieczne, krótkoterminowe papiery wartościowe takie jak np. bony skarbowe. Tego typu fundusze inwestycyjne są stosunkowo bezpieczne (uważane są za najbezpieczniejszy rodzaj funduszy inwestycyjnych), jednocześnie nie generują dużych zwrotów z inwestycji. Średnia kwota zwrotu jest trochę większa niż kwota, którą zarabia się na różnych rachunkach oszczędnościowych.

Fundusze zrównoważone

Są połączeniem funduszy akcji i funduszy o stałym dochodzie — portfel inwestycyjny składa się zarówno z akcji, jak i obligacji. Ma to na celu zmniejszenie ekspozycji na jeden rodzaj aktywów, co powinno przełożyć się na mniejsze ryzyko inwestycyjne.

Fundusze globalne

Tego rodzaju fundusze inwestują również w aktywa znajdujące się poza własnym krajem. W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej mogą inwestować tylko i wyłącznie w aktywa spoza własnego kraju, jak i w spółki aktywa zarówno ze swojego kraju, jak i innych państw.

Ocena ryzyka inwestycji w taki fundusz jest trudniejsza, ponieważ inwestycje w różnych państwach mogą znacząco się różnić od siebie, jeżeli chodzi o ryzyko i zwroty z inwestycji. Jednocześnie dobrze zbudowany portfel inwestycyjny oparty o spółki z różnych państw może znacząco zwiększyć dywersyfikację, co z kolei wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo funduszu oraz generowane zyski.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Korzystanie z funduszy inwestycyjnych niesie wiele korzyści. Przyjrzymy się najważniejszym z nich.

Dywersyfikacja

Dywersyfikacja inwestycji jest jednym z najważniejszych aspektów inwestowania. Pozwala zwiększyć zwrot z portfela przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka. Jednocześnie osoby z małym kapitałem mają problem z dywersyfikacją inwestycji. Również osoby, które nie planują profesjonalnego inwestowania, mogą nie mieć czasu, żeby podejmować wiele decyzji inwestycyjnych. Z pomocą przychodzą fundusze inwestycyjne, które są profesjonalnie zarządzane i często mają w swoim portfelu akcje setek firm z różnych branż. Dają dostęp do swojego portfela wszystkim zainteresowanym osobom.

Profesjonalne zarządzanie

Wiele osób chce zacząć inwestować, jednak nie ma o tym dużego pojęcia. Mają kilka opcji, m.in.:

 • Próbować się uczyć metodą prób i błędów, ryzykując przy tym stratę kapitału.
 • Rozwijać swoje umiejętności inwestycyjne.
 • Skorzystać z funduszy inwestycyjnych.

Ostatnia opcja pozwala na najszybsze rozpoczęcie profesjonalnego inwestowania. Funduszem inwestycyjnym zarządza profesjonalny menedżer, który przy pomocy odpowiedniej analizy i doświadczenia buduje portfel inwestycyjny. Początkujący inwestorzy najczęściej nie mają czasu, doświadczenia, ani dostępu do tych informacji, które ma profesjonalny menedżer zarządzający funduszem.

Ekonomia skali

Inwestor posiadający mały kapitał nie ma dostępu do wielu akcji, które wymagają dużego kapitału. Ponadto ciężko mu dywersyfikować kapitał ze względu na duże koszty transakcji. Natomiast fundusz inwestycyjny jest w stanie obniżyć koszty transakcyjne, ponadto gromadzenie pieniędzy od wielu inwestorów daje mu możliwość inwestycji niedostępnych dla zwykłych osób takich jak oferty IPO.

Duży wybór

Interesując się funduszami inwestycyjnymi, masz duży wybór różnych funduszy. Możesz wybrać taki rodzaj funduszu, który najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom inwestycyjnym. Szukając bezpiecznych inwestycji, możesz postawić np. na fundusze rynku pieniężnego, natomiast jeżeli liczysz na większy zysk i akceptujesz większe ryzyko, to możesz zainteresować się funduszem inwestującym w spółki rozwijające.

Oprócz tego działalność funduszy jest uregulowana prawnie, co zapewnia przejrzystość ich działania. W funduszach nie ma kosztów ukrytych, dzięki czemu możesz przejrzeć ich sprawozdania finansowe.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o