Regulamin newslettera

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi „Newsletter ”.

1.2. Usługa „Newsletter” jest częścią Portalu Internetowego poznajrynek.pl, udostępnianego Użytkownikom przez spółkę I.T.K. Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie przy al. Ujazdowskie 26/3/4, 00-478 Warszawa zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000497811, NIP 5252581619, zwaną dalej „Usługodawcą” lub „I.T.K.”.

1.3. Usługa „Newsletter” stanowi Usługę w rozumieniu Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl. Do wszystkich kwestii nieobjętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl. Terminy pisane wielką literą zdefiniowane zostały w Regulaminie Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

2. USŁUGA NEWSLETTER

2.1. Usługa „Newsletter” polega na wysyłaniu zainteresowanym osobom, za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o bieżącej działalności Portalu Internetowego poznajrynek.pl tj. w szczególności informacji o przygotowywanych webinariach, wydarzeniach organizowanych przez Portal Internetowy poznajrynek.pl oraz zawierające podsumowanie, skrót lub prezentację treści artykułów opublikowanych na Portalu Internetowym poznajrynek.pl w czasie ostatniego tygodnia lub w innym okresie czasu.

2.2. Usługa „Newsletter” jest świadczona nieodpłatnie.

2.3. Usługa „Newsletter” kierowana jest wyłącznie do osób pełnoletnich.

2.4. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi „Newsletter” Użytkownik wypełnia na Portalu Internetowym poznajrynek.pl formularz zamówienia Usługi „Newsletter”, podając adres e-mail, na który chce otrzymywać Newsletter oraz wyrażając zgodę na postanowienia Regulaminu korzystania z Usługi „Newsletter” a następnie wysyła go poprzez naciśnięcie pola „Chcę się zapisać” lub pola o innej treści, ale o analogicznym znaczeniu. Usługa „Newsletter” zacznie być świadczona niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnianego formularza zamówienia Usługi „Newsletter” przez Usługodawcę.

2.5. Usługa „Newsletter” będzie świadczona na podany przez Użytkownika adres e-mail. Aby zmienić adres e-mail, na który będzie świadczona Usługa „Newsletter”, wystarczy aby Użytkownik przekazał stosowny wniosek na adres poczty elektronicznej Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

2.6. Usługa „Newsletter” świadczona jest przez czas nieoznaczony.

2.7. Użytkownik może rozwiązać umowę ma świadczenie Usługi w każdym czasie bez podania przyczyny – w tym wypadku Użytkownik może rozwiązać umowę na świadczenie Usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze lub poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

2.8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi z zachowaniem 1 -miesięcznego okresu wypowiedzenia – w szczególności z powodu zaplanowanego zakończenia działalności Usługodawcy w zakresie udostępniania Usługi „Newsletter”, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi „Newsletter”.

2.9. Usługodawca może organizować akcje promocyjne zachęcające do skorzystania z Usługi „Newsletter” – w szczególności poprzez umożliwienie nieodpłatnego dostępu do dodatkowych treści zamieszczanych na Portalu Internetowym poznajrynek.pl – tj. ebooków, prezentacji lub innych materiałów osobom, które rozpoczną korzystanie z Usługi „Newsletter”. W takim przypadku materiały takie – o ile Użytkownik wyrazi wolę ich otrzymania – zostaną wysłane przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika jako adres właściwy do świadczenia Usługi „Newsletter”.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGI „NEWSLETTER”

3.1. Treści udostępniane w ramach Usługi „Newsletter” (w tym także materiały, o których mowa w pkt. 2.9. niniejszego Regulaminu) podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.).

3.2. Poprzez korzystanie z Usługi „Newsletter” Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do treści udostępnianych w ramach Usługi „Newsletter” (ani do materiałów, o których mowa w pkt. 2.9. niniejszego Regulaminu) – innych niż prawo do korzystania w ramach własnego użytku osobistego.

3.3. W szczególności niedopuszczalne jest:

3.3.1. zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie jakiejkolwiek treści wchodzącej w skład Usługi „Newsletter” (w tym w szczególności w sieci Internet) – dotyczy to także materiałów, o których mowa w pkt. 2.9. niniejszego Regulaminu;
3.3.2. Modyfikowanie, opracowywanie, przerabianie jakiejkolwiek treści wchodzącej w skład Usługi „Newsletter” i upublicznianie jej w takiej zmodyfikowanej, opracowanej lub przerobionej formie – dotyczy to także materiałów, o których mowa w pkt. 2.9. niniejszego Regulaminu.

4. CHARAKTER TREŚCI ZAWARTYCH W NEWSLETTERZE

4.1. Treści publikowane w ramach Usługi „Newsletter” (w tym także materiały, o których mowa w pkt. 2.9. niniejszego Regulaminu) mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny są wyrazem osobistych poglądów i doświadczeń ich autorów.

4.2. Żaden materiał udostępniany w ramach Usługi „Newsletter” (ani materiał, o którym mowa w pkt. 2.9. niniejszego Regulaminu) nie stanowi rekomendacji ogólnej ani szczególnej (osobistej) w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (krajowych ani europejskich). Zawarte w Usłudze „Newsletter” treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

4.3. Usługodawca nie może poznosić żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez Użytkowników na podstawie informacji zaczerpniętych z treści udostępnianych w ramach Usługi „Newsletter” (w tym także z treści materiałów, o których mowa w pkt. 2.9. niniejszego Regulaminu).

5. DANE OSOBOWE

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone zostatały w odrębnej Polityce Prywatności Usługi „Newsletter”, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie postanowienia Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl. i przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.

6.3. Regulamin Usługi „Newsletter” stanowi integralną cześć Regulaminu Portalu Internetowego poznajrynek.pl.