Polityka ochrony danych osobowych

W ramach Usługi „Newsletter”, stanowiącej element Portalu Internetowego poznajrynek.pl, Spółka I.T.K. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych i przetwarza je zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE

I.T.K. sp. z o.o. al. Ujazdowskie 26/3/4, 00-478 Warszawa, KRS 0000497811, REGON 147114474, NIP 5252581619.

CELE PRZETWARZANIA DO KTÓRYCH MAJĄ POSŁUŻYĆ DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania przez spółkę I.T.K. sp. z o.o. danych osobowych przy okazji wykonywania Usługi „Newsletter”, w ramach prowadzenia Portalu Internetowego poznajrynek.pl. i publikowana jest w szczególności w ramach wykonania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wyrazy pisane wielką literą mają takie znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Portalu Internetowego poznajrynek.pl i Regulaminie Usługi „Newsletter”. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych stanowi integralną część Regulaminu Usługi „Newsletter”. Do wszystkich kwestii dotyczących ochrony danych osobowych nieobjętych niniejszą polityką mają zastosowanie postanowienia Ogólnej Polityki Ochrony Danych Osobowych Portalu Internetowego poznajrynek.pl.

Cele przetwarzania przez I.T.K. sp. z o.o. danych osobowych w ramach Usługi „Newsletter” to

1) umożliwienie wykonywania usługi „Newsletter”, polegającej na wysyłaniu zainteresowanym osobom, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji o bieżącej działalności Portalu Internetowego poznajrynek.pl tj. w szczególności informacji o przygotowywanych webinariach, wydarzeniach organizowanych przez Portal Internetowy poznajrynek.pl oraz zawierające podsumowanie, skrót lub prezentację treści artykułów opublikowanych na Portalu Internetowym poznajrynek.pl w czasie ostatniego tygodnia lub w innym okresie czasu; podstawą prawną przetwarzania jest:
• art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2) weryfikacja prawidłowości świadczenia Usługi „Newsletter” przez I.T.K. sp. z o.o., dochodzenie roszczeń względem osób, względem których I.T.K. sp. z o. o. świadczy ww. Usługę oraz obrona przed roszczeniami osób trzecich; komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością I.T.K. sp. z o.o. – w tym w ramach Usługi „Newsletter”, świadczonej przez I.T.K. sp. z o.o., tj. w szczególności odpowiadanie na zapytania, uwagi i wpisy zamieszczane na prowadzonym przez I.T.K. sp. z o.o. Portalu Internetowym poznajrynek.pl, Podstawą prawną przetwarzanie jest:
• art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tj. prawnie uzasadniony interes realizowanych przez administratora;

3) przesłanie materiałów dodatkowych (w szczególności e-book lub prezentacja) jeśli osoba, której dane dotyczą wyrazi takie życzenie a I.T.K. sp. z o.o. przewiduje taką możliwość przy w ramach skorzystania z Usługi „Newsletter”; podstawą prawną przetwarzania jest:
• art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Odnośnie celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1) i 3) powyżej – kategorie przetwarzanych danych obejmują adres e-mail.

Odnośnie celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2) powyżej – kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię, nazwisko, nr telefonu, inne dane wszystkie te dane są przetwarzane jednak jedynie wtedy, gdy zostaną podane przez osoby korzystające z usługi Newsletter w ramach komunikacji zainicjowanej przez te osoby.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW
Odnośnie celów przetwarzania wskazanych w pkt. 1) – 3) powyżej, dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom danych:
• podmioty świadczące obsługę prawną Administratora danych;
• firmy informatyczne serwisujące System informatyczny Administratora danych;
• inne, nie wymienione powyżej podmioty, na zasadach określonych w przepisach prawa.

OKRES PRZETWARZANIA

I.T.K. sp. z o.o. informuje, że dane osobowe będą przetwarzane do czasu, gdy przetwarzanie nie będzie konieczne w celu realizacji tych celów, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia roszczeń, których dane te mogą dotyczyć.

WSKAZANIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU REALIZOWANEGO PRZEZ ADMINISTRATORA:

I.T.K. sp. z o.o. informuje, że przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych a prawnie uzasadnionym interesem jest:
– umożliwienie weryfikacji prawidłowości świadczenia usługi „Newsletter” przez I.T.K. sp. z o.o., dochodzenie roszczeń względem osób, względem których I.T.K. sp. z o. o. świadczy usługę „Newsletter” oraz obrona przed roszczeniami osób trzecich; jako że I.T.K. sp. z o.o.; zapewnienie możliwości komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością I.T.K. sp. z o.o.

PRAWO DO ŻĄDANIA DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

I.T.K. sp. z o. o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora:

    • dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
    • ich sprostowania (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
    • usunięcia (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
    • ograniczenia przetwarzania (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
    • przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH

I.T.K. sp. z o. o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – uniemożliwia jednak (odnośnie adresu e-mail) wykonywanie Usługi „Newsletter”.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

W ramach Usługi „Newsletter” podanie danych osobowych (tj. adresu e-mail), jest dobrowolne – stanowi jednak konieczny techniczny warunek wykonywania Usługi „Newsletter” oraz wysłania materiałów dodatkowych (w szczególności e-book lub prezentacja). Pozostałe dane są podawane całkowicie dobrowolnie i nie zależy od nich świadczenie Usługi „Newsletter”.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

I.T.K. sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na:

– art. 6 ust. 1 lit. e) ogólne rozporządzenie o ochronie danych tj. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub

– art. 6 ust. 1 lit. f) ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

I.T.K. sp. z o.o. informuje, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU:

I.T.K. sp. z o.o. nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

I.T.K. sp. z o.o. al. Ujazdowskie 26/3/4, 00-478 Warszawa, KRS 0000497811, REGON 147114474, NIP 5252581619, kapitał zakładowy 5000 zł.